Huisregels Buurthuis Gageldonk

 1. Geen enkele bezoeker mag jegens andere bezoekers, waaronder ook gebruikers van ruimte(n) binnen de accommodatie of leden van werkgroepen hinder of overlast veroorzaken. Bij wangedrag of vandalisme wordt diegene voor bepaalde tijd de toegang ontzegd. Bij schade toegebracht aan eigendommen van de stichting of derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald. Wanneer een kwestie niet in der minne kan worden geschikt, zal aangifte plaatsvinden bij justitie.
 2. Het is ten strengste verboden verdovende middelen van welke soort dan ook, zoals bedoeld in de Opiumwet, binnen de accommodatie te gebruiken, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervaardigen of aanwezig te hebben. Wanneer één of meer van bovenstaande handelingen geconstateerd wordt/worden volgt verwijdering alsmede ontzegging van de toegang voor (on)bepaalde tijd en zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.
 3. Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan tijdens openingsuren van de bar.
 4. Roken, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan in buurthuis Gageldonk. Bij het niet naleven hiervan kan de roker uit het gebouw worden verwijderd en kan de toegang voor enige tijd worden ontzegd.
 5. Het in bezit hebben van wapens of voorwerpen welke voor wapen kunnen doorgaan is binnen de accommodatie ten strengste verboden. Bij constatering zal in alle gevallen en onmiddellijk de politie (justitie) worden gewaarschuwd en kan de toegang permanent worden ontzegd.
 6. De bezoeker dient zich te richten naar de aanwijzingen van de beheerder, medewerkers of beherende vrijwilliger(-sgroep).
 7. De bezoeker dient alle vigerende voorschriften betreffende veiligheid en openbare orde na te leven.
 8. Het is de bezoeker niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gebruikers(groepen) of die door andere groepen zijn gehuurd.
 9. Het bestuur of het beheer van de accommodatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vermissing van, of schade aan goederen van bezoekers.
 10. Het is niet toegestaan, anders dan met toestemming van de beheerder, voorwerpen in de ruimte(n) aan te brengen.
 11. De bezoeker zal de ruimte(n) op het moment van sluiting of op het moment dat de beherende vrijwilliger(-sgroep), de beheerder of een bestuurder dit verzoekt, de ruimte(n) verlaten en in ordelijke staat achterlaten.
 12. De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteit in het gebouw.
 13. Het nuttigen van eigen, meegebrachte etenswaren en/of dranken in de ruimten van dit gebouw en de daarbij horende terreinen, is niet toegestaan. Het nuttigen van alcoholische drank op de openbare weg in de nabijheid van het gebouw kan aanleiding zijn om dit te melden bij de politie.
 14. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(n) schoon en opgeruimd achter te laten.
 15. Bezoekers dienen de aanwijzingen van medewerkers van de afdeling beheer of van een bestuurslid stipt op te volgen.
 16. Bezoekers dienen bij vertrek uit het gebouw de nachtrust in de directe omgeving niet te verstoren door overmatig geluid in de vorm van luidruchtig praten, toeteren en vol gas wegrijden met brommer of auto.
 17. Het niet opvolgen van deze gedragsregels kan weigering van de toegang tot het accommodatie voor kortere of langere tijd tot gevolg hebben. Een besluit daartoe wordt door het bestuur genomen.
 18. Huisdieren zijn niet toegestaan in Buurthuis Gageldonk, uiteraard m.u.v. hulphonden.