Algemene voorwaarden verhuur

Stichting Heerlijckheid Gageldonk

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Verhuurder gesloten huurovereenkomsten.
 2. Bij aangaan van de huurovereenkomst dient Huurder aan te geven wat de gewenste inrichting van de gehuurde ruimte is en van welke overige diensten en aanwezige materialen men gebruik zou willen maken (zoals consumptieverzorging, opslag van materialen, etc.)
 3. Op algemeen erkende feestdagen kan geen gebruik worden gemaakt van de accommodatie, tenzij anders wordt bepaald door Verhuurder.
 4. In het gebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in door de beheerder aan te wijzen ruimte(n).
 5. Het gebruik van de keuken en de keukeninventaris is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 6. Door verhuurder aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de verhuurde ruimte.
 7. Het is zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder, de huurder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de gehuurde ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. Huurder draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van het gehuurde.
 8. De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de Huurder en diens leden en voor de genoemde activiteit, tenzij voorafgaand schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 9. Het is Huurder verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder de accommodatie en/of aanwezige opstanden aan derden ter beschikking te stellen of mede in gebruik te geven.
 10. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van Verhuurder te geschieden.
 11. De inrichting van het gehuurde geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheid)voorschriften.
 12. Openbare orde en rust mogen niet worden verstoord; eventuele orders van politie, brandweer of verhuurder dienen te worden opgevolgd. In verband met voormelde ordehandhaving behoudt verhuurder/beheerder zich het recht voor bepaalde personen de toegang tot de accommodatie voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen
 13. Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het gehuurde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 14. Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij en zijn leden tijdens het gebruik aan de accommodatie veroorzaken. Kosten van herstel of van reinigingswerkzaamheden zijn voor rekening van Huurder.
 15. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 16. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van huurder.
 17. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van Verhuurder.
 18. Het is Huurder niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 19. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma’s geschiedt buiten verantwoordelijkheid van verhuurder, voor zover niet anders tevoren schriftelijk is overeengekomen.
 20. Mocht Verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen, dan is Verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 21. Huurder dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen.
 22. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van één der verplichtingen van huurder.
 23. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens de huurperiode door de Huurder en hun leden wordt opgelopen.
 24. Verhuurder draagt zorg voor een goede staat van onderhoud van de accommodatie.